Zasady bezpieczeństwa na siłowniach

2020-09-01 11:18

Siłownie, kluby fitness i wiele innych obiektów sportowych wznowiły działalność 6 czerwca i od tamtej pory można z powodzeniem wrócić do treningów. Jednak wakacje, piękna pogoda sprawiły, że wiele osób czekało z powrotem na 1 września. Zobaczcie, o czym trzeba pamiętać idąc na "siłkę" po dłuższym czasie przerwy i w trakcie pandemii wirusa.

Zasady bezpieczeństwa na siłowniach
Autor: Getty Images Na siłowniach, basenach i w klubach fitness obowiazują szczególne zasady bezpieczeństwa.

Spis treści

 1. Zasady bezpieczeństwa dla klientów na siłowni i w klubie fitness
 2. Zasady bezpieczeństwa dla pracowników siłowni

Siłownie i kluby fitness ruszyły 6 czerwca - pamiętacie jeszcze czasy, kiedy były zamknięte? Większość aktywności jest w pełni dozwolona, jednak z zachowaniem pewnych warunków. Działalność w określonych warunkach sanitarnych wznowiły:

Oczywiście siłownie i kluby fitness muszą być odpowiednio przygotowane, jest ograniczenie co do ilości osób na treningu, obowiązkowa dezynfekcja oraz wiele innych zasad, między innymi większy odstęp od siebie nawzajem.

Zasady bezpieczeństwa dla klientów na siłowni i w klubie fitness

Zaleca się:

 1. Poinformowanie bądź zapoznanie (mailem, na miejscu) z nowym regulaminem o bezpiecznym korzystaniu klienta z siłowni/klubu fitness oraz sprzętu do ćwiczeń.
 2. Umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie ćwiczących na siłowni/w klubie fitness przy wejściu oraz każdej sali (w przypadku oddzielnych sal do ćwiczeń).
 3. Udostępnienie informacji dla osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
 4. Umieszczenie infografiki/plakatu w widocznym miejscu dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie, zamieszczenie informacji na stronie internetowej obiektu.
 5. Utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness; zaleca się wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi.
 6. Rozstawienie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub wykluczenie z użytkowania sprzętu, który przymocowany jest na stałe i nie spełnia określonej odległości lub dopuszczenie używania co drugiej maszyny w tym samym momencie - nadzór sprawuje personel klubu.
 7. Ustalenie przerwy technicznej w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
 8. Zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia wszystkich pomieszczeń siłowni/klubu fitness.
 9. U przypadku wyposażenia obiektu w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej – utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować ww. wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji. Dopuszcza się krzyżowe i obrotowe wymienniki ciepła stosowane w centralach wentylacyjnych.
 10. W zależności od powierzchni siłowni/klubu fitness dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2).
 11. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być dostępne dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.
 12. Rekomenduje się zapewnienie preparatu do dezynfekcji przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących.
 13. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy - typu maty.
 14. Należy dezynfekować blat recepcyjny po każdym kliencie i przestrzegać, aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba - wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją.
 15. Możliwość funkcjonowania saun, solarium, stref relaksu, jacuzzi, kabin prysznicowych, stref mokrych zależne od obowiązującego prawa.
 16. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.
 17. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta.
 18. Dezynfekcje toalet należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16); ograniczyć liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach – zakłada się 1 osoba na 2 kabiny/toalety.
 19. Zwiększona dezynfekcja przestrzeni samoobsługowych, w tym samoobsługowych śluz wejściowych, czytników linii papilarnych lub biometrycznych, automatów wendingowych.
 20. Dopuszcza się funkcjonowanie części gastronomicznych z zastrzeżeniem, że zorganizowane będą zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dla obiektów gastronomicznych.
 21. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Czytaj też:

Zasady bezpieczeństwa dla pracowników siłowni

 1. Pracownicy obiektów sportowych powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Kluby/siłownie są zobowiązane zapewnić:- osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,- możliwość zachowania odległości między pracownikami, co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki ochrony osobistej).
 3. Należy zorganizować pracę z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.
 4. Zaleca się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:- wprowadzenie różnych godzin przerw,- zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 5. Szczególną troską należy objąć pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażować w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60. r. ż. oraz przewlekle chorych.
 6. Wytyczne dla pracowników:- przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,- nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe (ćwiczenia siłowe) - maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami (minimum 2 metry),- zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy (na stanowisku pracy 1,5 m, poza rekomendowane są minimum 2 m),- regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),- podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,- starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,- używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą),- dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak np. uchwyty, poręcze, ławki, drążki, ale też włączniki świateł czy urządzeń. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci;- unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 7. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:- przed i po pracy z klientem,- po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp,- przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu,- po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,- przed i po skorzystaniu z toalety,- przed wejściem do pomieszczenia dla personelu,- przed i po posiłku, spożywaniu napojów.
 8. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

Polecamy: Zasiłek opiekuńczy na dziecko TYLKO DO 24 maja? Jest deklaracja rządu

Jaki pies do ciebie pasuje?

Pytanie 1 z 9
Jak dużo czasu spędzasz w mieszkaniu?